Mäntsälän lukion järjestyssäännöt

 

MÄNTSÄLÄN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA VALVONTA

Järjestyksen valvonta lukiorakennuksessa ja sen ympäristössä suoritetaan yhteisvastuullisesti. Valvontavuoroja ei ole. Jokaisen opettajan ja muuhun henkilökuntaan kuuluvan tulee huolehtia osaltaan turvallisuudesta ja järjestyksestä sekä puuttua ongelman tai rikkeen havaitessaan siihen. 

Opettaja tai rehtori ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Yleinen turvallisuus

Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön taiopiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

Laissa säädetyt kurinpitotoimet: 

- Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta 

- Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Opetuksen epäämisen aikana opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa. 

- Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. 

- Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Oppivelvollinen voidaan erottaa oppilaitoksesta enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Mäntsälän lukiolla on pelastussuunnitelma ja kriisiohjeet, joita noudatetaan tarpeen niin vaatiessa.

Rehtorilla ja opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta esine tai aine, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Lukiossa on selkeät opasteet. Lukiorakennuksessa ja piha-alueella on kameravalvonta. Koulupäivän aikana käynti lukioon tapahtuu pääoven kautta. Luokkien ovet lukitaan poistuttaessa. 

Poissaolot ja poissaoloselvitykset

Lukio-opiskelu on paljolti vuorovaikutusta opiskelijan ja opettajan välillä sekä opiskelijoiden kesken. Sen takia opiskelijalla on velvollisuus osallistua opiskeluun valitsemiensa opintojaksojen oppitunneilla sekä koulun järjestämiin tilaisuuksiin ja teemapäiviin. Poissaolo koulusta on sallittua vain hyväksyttävästä syystä.

Opiskelija voi etukäteen saada vapautuksen koulunkäynnistä tietyin perustein:

- rehtori voi uskonnonvapautuslain nojalla holhoojan tai täysi-ikäisen opiskelijan kirjallisesta hakemuksesta vapauttaa opiskelijan koulussa annettavasta uskonnonopetuksesta tai osallistumisesta päivänavaukseen

- rehtori voi hakemuksesta lääkärintodistuksen perusteella vapauttaa opiskelijan niiden aineiden opetuksesta, joihin osallistuminen tuottaa hänelle lääkärintodistuksessa mainitusta syystä kohtuuttomia vaikeuksia

- ryhmänohjaaja voi harkitessaan myöntää vapautuksen enintään kolmeksi päiväksi, rehtori sitä pidemmäksi ajaksi muustakin syystä ottaen huomioon opiskelijan perheen, kotiolot ja huoltovelvollisuuden, kodin ja koulun väliset liikenneyhteydet, opiskelijan mahdollisuudet hoitaa asioitaan vapaa-aikanaan sekä poissaolon mahdollisen vaikutuksen opiskelijan koulumenestykseen.

Jos opiskelija joutuu lähtemään koulusta kesken koulupäivän, on siihen saatava lupa terveydenhoitajalta, ryhmänohjaajalta tai opettajalta. Jos lupaa ei ole, poissaolo katsotaan aiheettomaksi. Poissaolo selvitetään normaalisti.

Terveydenhoitoon tms. liittyvistä käynneistä (hammaslääkäri, laboratorio, lääkäri, terapia yms.) koulupäivän aikana esitetään käyntitodistus.

Opiskelija on velvollinen selvittämään poissaolonsa ja niiden syyt jälkikäteen, aina välittömästi palattuaan takaisin kouluun. Selvitys tehdään Wilman kautta. 18 vuotta täyttäneet selvittävät poissaolonsa lääkärintodistuksella tai huoltajan allekirjoituksella edellyttäen, että opiskelijalla on voimassa oleva tiedonsiirtolupa. Jos opiskelija ei ole saanut etukäteen lupaa poissaoloon tai hän ei voi osoittaa siihen hyväksyttävää syytä viikon kuluessa poissaolosta, poissaolo on aiheeton. Aiheettomasti poissaollut opiskelija voidaan jättää arvostelematta.

Rehtori voi katsoa lukiosta eronneeksi opiskelijan, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa koulusta ja jonka opintotavoitteiden saavuttaminen on tästä syystä käynyt kyseenalaiseksi.

Liikenneturvallisuus 

Lukion piha-alueella ja ympäristössä on asianmukaiset liikennemerkit. Liikunnan opettajat antavat toistaiseksi voimassa olevan ohjeistuksen siirtymisestä lukion ulkopuolisille liikuntapaikoille. Muut siirtymiset lukion ulkopuolisille opiskelupaikoille ohjeistetaan tapauskohtaisesti. Linja-autot käyttävät lukiolla käydessään Liedontien puolella olevaa levikettä.

Päihteet 

Jos opiskelijalla on hallussaan koulussa päihteitä, opettaja ilmoittaa heti rehtorille. Alkoholi pyydetään luovuttamaan huoltajalle toimitettavaksi, muut päihteet toimitetaan poliisille. Päihteiden vaikutuksen alaisena olevan opiskelijan kohdalla toimitaan Mäntsälän lukion kriisiohjeiden mukaan.

Tupakointi

Koulualueella tupakoivan henkilön tai kouluaikana koulun läheisyydessä tupakoivan opiskelijan opettaja kehottaa heti lopettamaan tupakoinnin tupakkalakiin ja järjestyssääntöihin vedoten. Tuntemattomalta tupakoijalta opettaja kysyy tarvittaessa nimen.

Tupakoimasta tavatun lukion opiskelijan nimen, tupakoimispaikan ja -ajan ja muut mahdolliset asiaan liittyvät tiedot opettaja ilmoittaa sähköpostitse ao. opiskelijan ryhmänohjaajalle. Ko. opiskelijalta pyydetään kuittaus.

Tupakoimasta tavatusta Riihenmäen ja Ehnroosin koulun oppilaasta opettaja ilmoittaa nimen (jos ei nimeä saatavissa, niin tuntomerkit), tupakoimispaikan ja -ajan ja muut mahdollisesti asiaan liittyvät tiedot sähköpostitse Riihenmäen tai Ehnroosin koulun musiikin tai B-kielen opettajille. Koulualueella tupakkalakia rikkovasta muusta henkilöstä kuin lukion opiskelijasta tai Riihenmäen ja Ehnroosin koulun oppilaasta opettaja ilmoittaa nimen (jos ei nimeä saatavissa, niin tuntomerkit), tupakoimispaikan ja -ajan ja muut mahdollisesti asiaan liittyvät tiedot sähköpostitse lukion rehtorille.

Lukion opiskelijan seuraamukset tupakointirikkomuksista ovat:
1) ryhmänohjaajan nuhtelu, ilmoitus alaikäisen opiskelijan huoltajalle,
2) ryhmänohjaajan kirjallinen huomautus ja ohjaaminen kouluterveydenhoitajalle, tiedoksi myös rehtorille,
3) rehtorin kirjallinen varoitus, tiedoksi huoltajalle ja sivistyslautakunnalle,
4) rehtorin ilmoitus sivistyslautakunnalle, jotta se ryhtyisi tarvittaviin kurinpitotoimiin tai tekisi asiasta rikosilmoituksen.

Vilppi opintosuorituksissa

Jos opiskelija on syyllistynyt vilppiin opintojakson aikana, katsotaan opintojakso keskeytyneeksi ja arvosanaksi merkitään K. Vilpiksi katsotaan opintojakson testeissä luvattomien tiedostojen käyttö (lunttaaminen), toisen henkilön suorituksen palauttaminen omana työnä ja tekstin suora lainaaminen merkitsemättä lähdetietoa (plagiointi). Opiskelija voi suorittaa arvostelematta jätetyn opintojakson käymällä sen uudelleen seuraavana lukuvuonna.

Kun opettaja epäilee vilppiä, tulee hänen yksilöidä tiedot vilpistä, tallentaa materiaali ja kuulla opiskelijaa ennen tiedoksiantoa rehtorille. Rehtori tekee asiassa viranhaltijapäätöksen kuultuaan opettajaa, opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa. 

Muu häiriökäyttäytyminen

Kiusaamistapauksiin, ilkivaltaan ja väkivaltaan on Mäntsälän lukion kriisiohjeissa omat ohjeensa.

Kriisiohjeet sisältyvät lukion turvallisuuskansioon.

(päivitetty 22.9.2023)

Apuvalikko

Hakulomake