Tukipalvelut

Opiskeluhuolto

Mäntsälän lukion opiskeluhuollon käytänneopas

Opiskeluhuoltoon kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteena on

  • luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö ja ehkäistä syrjäytymistä
  • tunnistaa oppimisvaikeuksia ja muita ongelmia ja puuttua niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Opiskeluhuoltoryhmä

Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on vastata oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän varsinaisia jäseniä ovat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, ateriapalveluvastaava ja opettajajäsen. Ryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana toimii rehtori. Opiskeluhuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on oppilaitosyhteisön terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän opiskeluhuollon tuen tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palvelujen edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Asiantuntijaryhmän monialaisuus ja tapauskohtainen kokoonpano perustuu yksilölliseen harkintaan, käsiteltävään asiaan ja siinä vaadittavaan osaamiseen.  Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.

Kuraattoripalvelut

Kuraattori on koulussa toimiva luotettava aikuinen, joka kuuntelee, tukee ja ohjaa erilaisissa elämään liittyvissä asioissa. Kuraattorin kanssa voi keskustella mm. koulunkäyntiin liittyvistä pulmista, kaveri- ja perhesuhteista sekä elämässä tapahtuvista muutoksista. Nuori voi saada tukea kuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa.

Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja mahdollisesti muiden koulun aikuisten kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä lastensuojelun, perheneuvolan ja terveydenhuollon kanssa. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Kuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin tarkoituksenmukaisen tuen saamiseksi.

Yhteyttä voi ottaa opiskelija itse, huoltaja tai opettaja. Tietoja kuraattorin paikallaolosta saa työhuoneen ovelta 3. kerroksesta. Hänet tavoittaa myös puhelimitse 040 807 4158, sähköpostilla jonna.kruunari @ keusote.fi tai Wilman kautta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Psykologipalvelut

Psykologin tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä tukea opiskelua. Psykologia voidaan tarvita silloin, kun pulmat liittyvät oppimiseen, opiskeluun, keskittymiseen, ihmissuhteisiin, tunne-elämään (kuten mieliala, ahdistuneisuus, jännittäminen tai pelot) ja elämänmuutoksiin. Opiskelija itse tai hänen huoltajansa voivat ottaa yhteyttä psykologiin. Psykologi tekee myös oppimisvaikeuksiin liittyviä tutkimuksia, joihin ohjaudutaan erityisopettajan tai opon kautta. Psykologiin saat yhteyden puhelimitse 040 807 4166, sähköpostilla lauri.tapola @ keusote.fi tai Wilman kautta.

Erityisopettajan palvelut

Erityisopettajan puoleen voi kääntyä erilaisissa oppimisen ja opiskelun vaikeuksissa. Erityisopettaja ei anna aineiden tukiopetusta vaan ohjaa opiskelijaa opiskelutaidoissa. Erityisopettajan vastaanotolle pääsee ottamalla suoraan yhteyttä erityisopettajaan sähköpostilla pia.palosvirta @ edu.mantsala.fi, Wilman kautta, tai puhelimitse 040 314 5949.

Terveydenhoito

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on lisätä opiskelijan elämänhallinnan taitoja ja nostaa esiin opiskelijan terveet elämäntavat myönteisenä arkielämän voimavarana. Terveydenhoitaja on vaitiolovelvollinen ja yhteistyö opiskelijan kanssa perustuu molemminpuoliseen luottamukseen.

Terveydenhoitaja palvelee opiskelijaa seuraavanlaisissa tilanteissa:

  • terveystarkastus kerran lukio-opintojen aikana: terveystarkastuksessa keskustellaan terveydentilasta ja elintavoista sekä opiskeluun liittyvistä terveyshaasteista
  • ensiaputilanteet
  • äkilliset koulupäivän aikana tapahtuneet sairastumiset
  • rokotusasiat
  • seksuaali- ja ehkäisyneuvonta
  • tuen tarve päihteiden käytön hallinnassa
  • mieliala huolestuttaa opiskelijaa
  • opiskelijan terveydentilassa on jokin huolestuttava asia, joka vaikuttaa opiskeluun

Opiskeluun liittyvissä terveysasioissa kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä terveydenhoitajaan! Vastaanotto ilman ajanvarausta lukiolla tiistaisin ja perjantaisin 11.4512.15, muutoin vastaanotto samoina päivinä ajanvarauksella. Terveydenhoitajana toimii Ulla Lehtinen p. 050 497 0027 tai ulla.lehtinen @ keusote.fi. Ajan varaaminen on helpointa Wilman kautta.

Apuvalikko

Hakulomake